سایت اصلی | امروز: دوشنبه 31 تیر سال 1398

آخرین اخبار جشنواره

ارزيابي کميته تخصصي:


در اين مرحله كميته تخصصي كه متشكل از رئيس جشنواره، روساي زير گروه ، اعضا هيئت علمي داخلي و گاهي كارشناس و صاحب نظر مدعو خارج از سازمان است تشكيل مي‌گردد و نظر خواهي درباره طرحهاي انتخاب شده از گروههاي مختلف، انجام مي‌شود. البته براي اطلاع و كسب نظر همه اعضا كميته و اطمينان از دقت ارزيابي كارشناسان زير گروه، مشخصات همه طرحهاي مورد ارزيابي در زير گروه (هم انتخاب شده و هم رد شده) مجددا در جلسه كميته تخصصي عنوان خواهد شد. در اين مرحله مواردي چون چگونگي اشاعه موضوع از طريق انتشارات ( مقالات ، شركت در كنفرانسهاي داخلي يا خارجي ، تاليف كتاب و ....) ، پيامدهاي علمي و پژوهشي‌ طرح،  چگونگي مستند سازي ، نتايج بازديدها و ...... نيز مورد توجه قرار گرفته و بر  اساس امتيازات و آرا اكثريت حاضر در جلسه  نهايتا امتياز دهي به هر طرح و سپس طبقه بندي آنها انجام مي‌شود .
پس از ارزشگذاري و رتبه بندي اوليه طرحهاي زير گروههاي مختلف ، طرحهاي برتر از طرف كميته نخصصي جهت طرح در هيئت داوران به دبيرخانه جشنواره ارسال مي‌شود.  نظرات و توصيه هاي كارشناسي براي طرحهاي رد شده نيز در فرمهاي مربوطه ثبت شده و تمام پرونده ها به دبيرخانه برگشت داده مي‌شود در برخي  موارد توصيه مي‌شود طرحي پس از انجام اصلاحات در سال بعد به مسير ارزيابي بازگردد.