سایت اصلی | امروز: دوشنبه 31 تیر سال 1398

آخرین اخبار جشنواره

فرايند ارزيابي و داوري:

ارکان تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي جشنواره عبارتند از:
رييس شوراي راهبردي جشنواره، شوراي راهبردي جشنواره، دبير جشنواره، مدير اجرايي جشنواره، کميته اجرايي
رئيس شوراي راهبردي جشنواره، صدور احكام اعضاي هيات داوران و شوراي راهبردي تصويب سياست‌ها، برنامه‌ها و بودجه جشنواره ، تصويب نوع و ميزان جوايز، تصويب و فراهم کردن تسهيلات و امکانات اجرايي را به عهده دارد. 
كميته اجرايي وظايفي چون برنامه ريزي ، زمان بندي ، هماهنگي و پيگيري امور علمي و اجرايي را زير نظر دبير جشنواره به انجام مي‌رساند. 
اركان علمي جشنواره عبارتند از : هيات داوران ، گروه‌هاي تخصصي، کارشناسان