سایت اصلی | امروز: دوشنبه 31 تیر سال 1398

آخرین اخبار جشنواره

هيات داوران:


داوران جشنواره شهيد رضايي نژاد از بين صاحب نظران، پژوهشگران و اساتيد انتخاب مي‌شوند. هيئت داوران عالي ترين مرجع تصميم گيري علمي و تخصصي جشنواره است كه بررسي نهايي ارزش علمي و فني طرح‌هاي ارايه شده توسط گروه‌هاي تخصصي، تعيين برگزيدگان نهايي جشنواره، رتبه بندي طرح‌هاي برگزيده در سه سطح اول دوم و سوم و بررسي مجدد طرحهاي مورد اعتراض را به عهده دارد.
هيئت داوران در چندين جلسه تمام طرحهاي معرفي شده از كميته‌هاي تخصصي مختلف را با حضور كارشناس ارزياب و رئيس كميته تخصصي مرتبط با طرح، مورد بررسي و ارزيابي نهايي قرار داده و آرا خود را نسبت به انتخاب يا رد طرح و تناسب موضوع و ماهيت طرح با ويژگيها و شاخصهاي اعلام شده با توجه به امتيازات كسب شده در كاربرگ ارزيابي اعلام مي‌نمايند. نتايج اين راي گيري صورت جلسه شده و به امضا تمام اعضاي حاضر در هيئت داوران مي‌رسد. حد نصاب نصف به اضافه يك براي قبول طرح و كمتر از آن براي رد طرح در نظر گرفته شده است.
پس از اتمام جلسات داوري و تعيين قبولي و رد طرحها ،  در جلسه آخر  داوران بر اساس فهرستي  كه  به تفكيك زمينه موضوعي،  ماهيت طرح ، امتياز گروه تخصصي و آرا داوران طبقه بندي و مرتب شده رتبه بندي طرح را  براي كسب مقام اول تا سوم در هر زمينه و ماهيت طرح انجام مي‌دهند. از آنجا كه براي كسب رتبه حد نصابهايي وجود دارد و طرحها به صورت مقايسه‌اي با هم رتبه بندي نمي‌شوند در بسياري موارد ممكن است رتبه هاي اول يا دوم در يك زمينه وجود نداشته باشد يا طرحي با امتياز كمتر در كميته تخصصي و آرا كمتر در هيئت داوران بر حسب ماهيت خود ، رتبه‌اي را  كسب كند كه طرحي با ماهيت ديگر حتي با داشتن نمره و آرا بالاتر در رتبه‌اي پايين تر از آن قرار گيرد. پس از انتخاب نهايي،  نتايج داوري به برگزيدگان و ديگر سازمانها و واحدهاي ذيربط مانند وزارت علوم ، بنياد ملي نخبگان اطلاع داده خواهد شد .