سایت اصلی | امروز: دوشنبه 31 تیر سال 1398

آخرین اخبار جشنواره

شاخص هاي ارزيابي:

  • ميزان نو بودن طرح در جهان،
  • ميزان ابتكار در روش ساخت،
  • ثبت اختراع در مراجع علمي و قانوني داخل يا خارج از كشور،
  •  ارزش طرح از نظر علمي و فني،
  • امتيازات طرح نسبت به نمونه‌هاي مشابه،
  •  تناسب بودجه و زمان و امكانات با نتايج حاصل از اجراي طرح،
  • ميزان دقت عمل در ارائه گزارش و كامل بودن مدارك علمي و فني، نقشه‌ها و روش ساخت